simple site templates

Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWOWE

Nazwa zobowiązuje

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWE DRUKARNIA NR 1

Drukarnia Nr 1 w Warszawie jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o jakim mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Historia

Drukarnia Nr 1 została powołana 7 kwietnia 1959 roku Zarządzeniem Nr 37/59/U Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Drukarnia Nr 1" - przedsiębiorstwo państwowe.

Celem statutowym przedsiębiorstwa była poligraficzna działalność produkcyjno-usługowa, dająca jednocześnie zatrudnienie osobom pozbawionym wolności.

Po roku 2001 zakres działalności przedsiębiorstwa został rozszerzony o działalność handlową i usługową w innych dziedzinach niż poligrafia.

Podstawa prawna

Drukarnia Nr 1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013759.

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem Nr 44/03/CZSW z dnia 24 kwietnia 2003 roku nadał statut Drukarni Nr 1 w Warszawie - Przedsiębiorstwu państwowemu.

Drukarnia Nr 1 w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 000319457. 

Cele działania

Celem statutowym działalności przedsiębiorstwa oprócz działalności wytwórczej jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności, dzięki temu udział w ich resocjalizacji poprzez pozytywne oddziaływanie pracy.

Polityka jakości

Kierownictwo i wszyscy pracownicy Drukarni Nr 1 deklarują wolę ustanowienia wysokiej jakości świadczonych usług poligraficznych (a także stałe ich doskonalenie). Cel ten osiągamy przez zapobieganie wadom na wszystkich etapach powstawania wyrobu.

Procesy podstawowe i pomocnicze przebiegają w sposób powtarzalny i kontrolowany według udokumentowanych procedur. Procedury te obejmują także dokładne ustalenie zakresu obowiązków i uprawnień osób wykonujących działania związane z jakością wyrobów.

W kontaktach z klientem dokładnie rozpoznajemy i dokumentujemy jego potrzeby i oczekiwania. Dla zapewnienia terminowego wywiązywania się z zobowiązań, zapewniamy systematyczny i kompletny nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym i pomiarowym oraz etapami powstawania wyrobu. Zakupy materiałów i usług podlegają ocenie z punktu widzenia ich przydatności dla celów jakościowych Drukarni Nr 1.

Oświadczenie

Drukarnia Nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe , ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa spełnia warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 4d ust. 1 pkt 8 ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ) wedle którego:
Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane. 

DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 

Dział Obsługi Klienta
574 063 333, 22 849 95 50
Sekretariat 575 436 525
Magazyn 533 557 162
Ekspedycja 533 589 806
FAX: +48 22 849 94 97

ul. Ciupagi 1, 
03 - 016 Warszawa
biuro@druknr1.pl 

KRS: 0000013759, NIP: 5250010189, REGON: 000319457

Lokalizacja

© Copyright 2019 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved