PEPEBE Włocławek 

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWOWE
Zakład Warszawa – Drukarnia nr 1

Połączenie PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwa Państwowego we Włocławku, Przedsiębiorstwa Państwowego „ROBUT” w Nowym Wiśniczu i Drukarni Nr 1 Przedsiębiorstwa Państwowego w Warszawie

Oświadczenie

PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe, Zakład Warszawa – Drukarnia nr 1
03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1, z siedzibą w Warszawie spełnia warunki określone w art.11 ust.5 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień Publicznych, wedle którego:
"Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne: (...) udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane;
Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane. 

Oferta

Druki SW

Wykonujemy druki stosowane w jednostkach organizacyjnych służby więziennej oraz według indywidualnych wzorów, w postaci luzów, bloków, książek w oprawie twardej i zeszytowej na papierze i kartonie.
Oferujemy również usługi introligatorskie m.in. oprawę Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych, teczek, okładek itp.

Druki sądowe

Drukarnia Nr 1 specjalizuje się w wykonywaniu druków i urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości.
Posiadamy druki zgodne ze wzorami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Jednostkom organizacyjnym sądownictwa oferujemy:
Urządzenia ewidencyjne i druki ogólnego przeznaczenia stosowne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
Druki w postępowaniu karnym,
Urządzenia ewidencyjne w sprawach karnych
Druki w sprawach o wykroczenia,
Druki dla Krajowego Rejestru Karnego,
Druki w sprawach cywilnych,
Urządzenia ewidencyjne w sprawach cywilnych
Druki w sprawach rodzinnych i nieletnich,
Księgi wieczyste i druki z nimi związane,
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym,
Druki w sprawach gospodarczych i gospodarczych-upadłościowych,
Druki w sprawach rejestrowych,
Druki sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
Druki w sprawach kuratorskiej służby sądowej
Druki rachunkowo-kasowe,
Druki ławnicze,
Druki w obrocie prawnym z zagranicą,
Druki w postępowaniu lustracyjnym,
Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
Formularze Rejestru Zastawów,
Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
Formularze do CI,
Koperty również z nadrukiem.
Zgodne z katalogiem urządzeń ewidencyjnych jak również na indywidualne zamówienie.

Druki policyjne

Wykonujemy druki stosowane w jednostkach organizacyjnych policji.
Naszymi klientami są: Komenda Główna Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, Straż miejska, Agencje ochrony.
Dysponujemy wzorami druków powszechnie używanymi przez jednostki Policji, jak również realizujemy indywidualne zamówienia.

Druki prokuratorskie

Drukarnia Nr 1 specjalizuje się w wykonywaniu druków i urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości.
Posiadamy druki zgodne ze wzorami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Jednostkom organizacyjnym prokuratury oferujemy:
Odezwy,
Protokoły,
Druki dotyczące postępowań w sprawach kadrowych,
Druki w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach karnych,
Postanowienia,
Dowody rzeczowe,
Ogólne,
Postępowanie cywilne,
Zawiadomienia,
Urządzenia ewidencyjne,
Formularze Rejestru Zastawów,
Druki stosowane przez KRS,
Druki w postępowaniu uproszczonym,
Koperty również z nadrukiem,
Zgodne z katalogiem urządzeń ewidencyjnych jak również na indywidualne zamówienie. 

Zaopatrzenie instytucji

Drukarnia Nr 1 rozszerzyła zakres swojej działalności o zaopatrzenie biur i instytucji w materiały, meble i sprzęt biurowy oraz materiały eksploatacyjne do tego sprzętu.
Oferujemy materiały eksploatacyjne oryginalne jak również zamienniki.
Dostarczamy sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne renomowanych producentów.
Zaopatrujemy instytucje w papier kserograficzny oraz do faksów, materiały piśmienne, galanterię papierniczą, urządzenia i materiały eksploatacyjne do archiwizacji dokumentów.
Świadczymy również usługi inne niż poligraficzne zgodnie z zakresem działalności i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt telefoniczny dostępny w godz.
07:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Dział Obsługi Klienta: 574 063 333, 22 849 95 50
Administracja: 796 115 665
Sekretariat: 575 436 525
FAX: +48 22 849 94 97

REGON: 000319262
NIP: 8880200355
KRS: 0000079949

Dane do korespondencji

PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe
Zakład Warszawa – Drukarnia nr 1

ul. Ciupagi 1, 
03 - 016 Warszawa
biuro.drukarnia@pepebe.pl

Jak do nas dojechać?

© Copyright 2022 PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe - All Rights Reserved

Made with Mobirise - Get more