free amp template

INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE NASZYCH PRACOWNIKÓW

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy.

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
• Krzysztof D. Kowalski; iod@druknr1.pl;
• DRUKARNIA NR 1; Inspektor Ochrony Danych; ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Podpisanie umowy,
• Bieżąca komunikacja związana z realizacją umowy o pracę,
• Obsługa kadrowa,
• Ubezpieczenia społeczne i składki,
• Rozliczanie wynagrodzenia,
• Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Drukarni Nr 1 w ramach monitoringu CCTV,
• Archiwizacja dokumentacji.
4. Skąd mamy Państwa dane:
• Sami nam Państwo podali swoje dane, ponieważ są wymagane Kodeksem Pracy.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Zawarcie umowy i realizacja umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b),
• Obowiązek prawny ciążący na Drukarni Nr 1, tj. Kodeks Pracy i archiwizacja dokumentacji pracowniczej: RODO, art. 6 ust. 1, lit. c)
6. Kto jest odbiorcą danych:
• W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT
• Firma świadcząca usługi IOD-a
• Firma świadcząca usługi obsługi kadr i płac
• Firma udostępniająca serwer poczty email
• Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
7. Ile czasu dane będą przetwarzane:
• Ustawa o Rachunkowości zobowiązuje nas do przetwarzania danych w sumie przez 6 lat, ponad to w zakresie dokumentacji pracowniczej obowiązują nas terminy dot. archiwizacji takiej dokumentacji, więc dane zostaną usunięte dopiero po zakończeniu terminów ustawowych.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują:
Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak DRUKARNIA NR 1 nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych na etapie podpisywania umowy o pracę jest wymagane Kodeksem Pracy, więc niepodanie danych może uniemożliwić podpisanie umowy.  

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved