Mobirise

DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICELI INSTYTUCJI I FIRM, UCZESTNICZĄCYCH W PRZETRAGACH, ORGANIZOWANYCH PRZEZ DRUKARNIA NR 1 

Podstawą prawną przetwarzaia jest prawnie uzasadniony interes polegający na organizowaniu zapytań ofertowych i przetargów przez Drukarnię Nr 1 oraz na odpowiadaniu na pytania dotyczące zapytań ofertowych Drukarni nr 1: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),

1. Kto przetwarza dane osobowe: 
DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof D. Kowalski; iod@druknr1.pl;
DRUKARNIA NR 1; Inspektor Ochrony Danych; ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
Bieżąca komunikacja związana z przygotowaniem oferty dla Drukarni Nr 1,
Przyjmowanie ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w ramach organizowanych przez Drukarnię Nr 1 przetargów,
Archiwizacja dokumentacji.
4. Skąd mamy Państwa dane:
Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane, albo zostały nam wskazane w treści oferty jako dane do kontaktu.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
Prawnie uzasadniony interes polegający na organizowaniu zapytań ofertowych i przetargów przez Drukarnię Nr 1 oraz na odpowiadaniu na pytania dotyczące zapytań ofertowych Drukarni nr 1: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),
6. Kto jest odbiorcą danych:
W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
Firma świadcząca usługi IT
Firma świadcząca usługi IOD-a
Firma udostępniająca serwer poczty email
Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
7. Ile czasu dane będą przetwarzane:
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu lub wyboru najlepszej oferty w ramach postępowania ofertowego, jednak z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 6 lat, w celach archiwizacji.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują:
Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak DRUKARNIA NR 1 nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
Podanie danych na etapie przeprowadzania przetargu lub prowadzenia postępowania ofertowego jest wskazane do prawidłowej oceny oferty, więc niepodanie danych utrudnia podjęcie decyzji w sprawie oferty, a wręcz może uniemożliwić wybór przez Drukarnię Nr 1 oferty Dostawcy, uchylającego się od podania danych. 

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved