web maker

INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICELI INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 12 , 13, 14 RODO 

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
• Krzysztof D. Kowalski; iod@druknr1.pl;
• DRUKARNIA NR 1; Inspektor Ochrony Danych; ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Podpisanie umowy, bieżąca komunikacja związana z realizacją umowy,
• Składanie ofert w ramach bieżącej współpracy,
• Wystawianie FV, rozliczanie transakcji,
• Informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Drukarnię nr 1, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8)
• Archiwizacja dokumentacji.
4. Skąd mamy Państwa dane:
• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane, albo zostały nam wskazane zgodnie z Umową jako dane do kontaktu, w ramach realizacji przedmiotu umowy.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Dążenie do zawarcia umowy i realizacja umowy: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b),
• Obowiązek prawny ciążący na Drukarni Nr 1, np. Ustawa o Rachunkowości: RODO, art. 6 ust. 1, lit. c)
• Prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu o produktach i usługach oferowanych przez Drukarnię nr 1: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),
6. Kto jest odbiorcą danych:
• W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT
• Firma udostępniająca serwer poczty email
• Firma świadcząca usługi księgowe
• Firma świadcząca usługi IOD-a
• Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
7. Ile czasu dane będą przetwarzane: 
• Ustawa o Rachunkowości zobowiązuje nas do przetwarzania danych w sumie przez 6 lat od zakończenia transakcji, jednak z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 lata, w celach archiwizacji.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednak DRUKARNIA NR 1 nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych na etapie podpisywania umowy o współpracy jest wymagane do prawidłowej realizacji umowy, więc niepodanie danych utrudnia realizację, a wręcz może uniemożliwić podpisanie umowy.  

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved