develop your own website

INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE NIE WYMIENIONE W KRS OSÓB PRAWNYCH, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 12 , 13, 14 RODO 

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
• Krzysztof D. Kowalski; iod@druknr1.pl;
• DRUKARNIA NR 1; Inspektor Ochrony Danych; ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Bieżąca komunikacja związana z realizacją umowy,
• Informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Drukarnię nr 1, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8)
• Archiwizacja dokumentacji.
4. Skąd mamy Państwa dane:
• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane, albo zostały nam wskazane zgodnie z umową jako dane do kontaktu, w ramach realizacji przedmiotu umowy.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Prawnie uzasadniony interes polegający utrzymywaniu relacji z obsługiwanymi instytucjami i firmami oraz oraz archiwizacji poczty email: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),
6. Kto jest odbiorcą danych:
W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT
• Firma świadcząca usługi IOD-a
• Firma udostępniająca serwer poczty email
• Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
7. Ile czasu dane będą przetwarzane:
• Do czasu ustania współpracy, jednak Kodeks Cywilny daje nam prawo do przetwarzania danych z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, więc w takich sytuacjach okres ten może ulec wydłużeniu o terminy określone w Kodeksie Cywilnym.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują:
• Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
• Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
• Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych na etapie podpisywania umowy o współpracy może być potrzebne do prawidłowej realizacji umowy, więc niepodanie danych utrudnia realizację umowy.  

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved